Πολιτική Δευ 13 Φεβ 2017

O Δήμαρχος Κω κ.Γιώργος Κυρίτσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την αιφνιδιαστική απόφαση και διακήρυξη της κυβέρνησης για την κατασκευή προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης στην Κω:

‘’ Η κυβέρνηση προχώρησε σε μία ακόμα παράλογη, προκλητική και εχθρική κίνηση απέναντι στην Κω, τον τρίτο κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας.

Εντελώς αιφνιδιαστικά προχωρά, με απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε, στην κατασκευή προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης στην Κω.

Πρόκειται για μία αισχρή και ιταμή πρόκληση απέναντι στους πολίτες της Κω.

Δεν σεβάστηκαν τους κόπους και τις προσπάθειές μας να αποκαταστήσουμε την τουριστική φήμη και εικόνα του νησιού.

Δεν σέβονται τους πολίτες της Κω, που ζουν από τον τουρισμό.

Αναρωτιέμαι τι νόημα έχει να διεξάγει κανείς διάλογο με μια κυβέρνηση και με πολιτικούς που αποδεδειγμένα δεν σέβονται την Κω και προχωρούν σε ακραίες και μονομερείς ενέργειες.

Τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης αποτελούν φυλακές. Θα απαιτήσουν ένα μεγάλο αριθμό αστυνομικών και θα αποτελούν εστίες έντασης και ανεξέλεγκτων καταστάσεων, τη στιγμή που ουσιαστικά δεν γίνονται επαναπροωθήσεις.

Θέλουν να μετατρέψουν την Κω σε χώρο παραμονής, εγκλωβισμού και κράτησης παράνομων μεταναστών.

Είναι χώροι κράτησης που θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί στην ηπειρωτική χώρα και σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού και όχι σε ένα νησί που αποτελεί τον τρίτο κορυφαίο τουριστικό προορισμό.

Καλώ τους πολίτες της Κω να επιδείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Την απάντησή τους σε όλους αυτούς που καταστρέφουν το νησί μας, να την δώσουν δημοκρατικά και με υπερηφάνεια.

Οφείλουμε να προστατεύσουμε τον τουρισμό μας, αφού η ίδια η Πολιτεία αδιαφορεί και τον μετατρέπει σε παράπλευρη απώλεια.

Ο Δήμος Κω και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν αποδέχθηκαν ποτέ τη λειτουργία του hotspot. Με τον ίδιο τρόπο δεν θα αποδεχθούμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε τη δημιουργία του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης.

Η Κως θα υπερασπιστεί την τουριστική της ταυτότητα.’’

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

 

 

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4

Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΗΛ.:210 6980285

Fax: 210 6977597

Αριθμός Πρωτ.: 8039/5673Α/10-λη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύναψης Σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω» προϋπολογισμού μελέτης 4.500.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν. 2800/2000 (Α - 41) για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Π.Δ. 184/2009 (Α - 213) για τη σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν βάσει των Π.Δ. 50/2010 (Α – 89), 96/2010 (Α – 170), 79/2011 (Α – 196) και 85/2012 (Α – 141), του Ν. 3907/2011 (Α – 7), του Ν. 4033/2011 (Α – 254), του Ν. 4172/2013 (Α – 167) και του Ν 4249/2014 (Α – 73).

β. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α – 98).

γ. Του Ν. 4412/2016 «2016 (Α΄ - 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

δ. Του π.δ. 191/1995 (Α΄ – 101) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 139/2009 (Α΄ - 186) και το π.δ. 59/2011 (Α΄ - 141) και ισχύει σήμερα

ε. Του Π.Δ. 178/2014 (Α΄- 281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

στ. Του Π.Δ. 125/2016 (Α΄- 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ. υπ’ αριθμ. Υ186 από 11-11-2016 (Β-3671) Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».

η. Της υπ’ αρίθμ. 7004/3/67 από 19-5-2015 Απόφασης (Β΄- 979) «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».

θ. Της υπ’ αρίθμ. 8038/23/22-ιγ ΚΥΑ «Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών».

 

2. Το υπ’ αρίθμ. Φ.914.2/46/29/110 από 12-1-2017 έγγραφο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.Ε.Θ.Α.) με θέμα «Κατά χρήση παραχώρησης έκτασης 72 στρεμ. εκ του Στρατοπέδου “Καπετάν Λαζαρή” στη Ν. Κω στην ΕΛ.ΑΣ. για τη δημιουργία ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.».

 

3. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, ΣΑΕ 0502 Τροπ. 0 με κωδικό 2016ΣΕ05020001 «Δομές και λειτουργικότητα των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) Αλλοδαπών – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».

 

4. Το υπ’ αρίθμ. 1604/17/254012 από 6-2-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης με το οποίο κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, αναφορικά με την κατασκευή εγκαταστάσεων νέου Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης (Π.Κε.Κ.) Αλλοδαπών στη νήσο Κω.

 

5. Την υπ’ αρίθμ. 8038/23/22-ξε από 7-2-2017 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών – Υγείας – Μεταναστευτικής Πολιτικής περί «Ιδρύσεως Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Κω».

 

6. Το υπ’ αρίθμ. ΤΑΜΕ/30/8-α από 8-2-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

 

7. Την υπ’ αρίθμ. 8039/5673Α/10-λστ από 8-2-2017 Απόφαση έγκρισης μελέτης.

 

8. Το γεγονός ότι:

α. Η Χώρα δέχεται συνεχείς και έντονες μεταναστευτικές πιέσεις απρόβλεπτες ως προς το μέγεθος και την έντασης τους λόγω γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στη σφαίρα του διεθνούς περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα της κατάσταση αυτής είναι η υπερσυσσώρευση παράτυπων μεταναστών ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγίου (Κω, Λέσβος, Σάμος, Λέρος, Χίο) και στα μεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το εσωτερικό περιβάλλον ασφάλειας.

β. Από την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, και την συνέχιση των αυξημένων μεικτών μεταναστευτικών ροών, έχει προκληθεί αύξηση των επιχειρησιακών αναγκών για την φιλοξενία – κράτηση. Αν και έχει εφαρμοστεί εναλλακτικό της κράτησης μέτρο, η ανάγκη αύξησης των δομών κράτησης παραμένει επιτακτική δεδομένης της εκδήλωσης παραβατικών συμπεριφορών, για τις περιπτώσεις τις οποίες, πραγματοποιείτο μεταγωγή στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών της ενδοχώρας. Οι εν λόγω μεταγωγές έπαυσαν τον Νοέμβριο του 2016 καθώς οι Τουρκικές Αρχές ήγειραν ζήτημα στην μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών στο εσωτερικό της χώρας.

γ. Οι διαδικασίες εξέτασης αιτημάτων παροχής διεθνούς προστασίας απαιτούν σημαντικό χρόνο, γεγονός που χρησιμοποιείται από τους νεοεισερχόμενους για την αποφυγή της επιστροφής τους στην Τουρκία με συνέπεια τον εγκλωβισμός τους στα νησιά του Αν. Αιγαίου και την ανάγκη δημιουργίας χώρων κράτησης για τις ομάδες εκείνες των οποίων έχει απορριφθεί σε α΄ ή β΄ βαθμό σχετικό αίτημά τους.

δ. Η Χώρα δεσμεύεται από τις πρόσφατες αποφάσεις των Αρχηγών Κρατών της Ε.Ε. και του Συμβουλίου των αρμοδίων Υπουργών, για την εσωτερική μετανάστευση (Relocation), την δημιουργία των Hot Spot και των επιστροφών και την αποφυγή δευτερογενών ροών.

ε. Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί προβαίνουν σε αρνητικές κριτικές αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών, ενώ καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Χώρας έχουν εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ. Η κατασκευή δομών κράτησης θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς την δημιουργία νέων μεταναστευτικών ροών.

ζ. Κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη επιστροφής κρατουμένων υπηκόων τρίτων χωρών, με ποινικό παρελθόν και καταδίκες, προς αποφυγή τυχόν ελευθέρωσής τους είτε μέσω προσφυγών, είτε καταχρηστικών αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας, γεγονός που θα επιφέρει συνέπειες στην δημόσια ασφάλεια της Χώρας.

η. Λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, καθιστώντας σαφές και αδιαμφισβήτητο το κατεπείγον της ανάγκης άμεσης κατασκευής Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης στα νησιά του Αν. Αιγαίου, μεταξύ αυτών και στη νήσο Κω, προκειμένου εξασφαλισθεί η αναγκαία χωρητικότητα κράτησης και να διασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς και υγιούς διαβίωσης των κρατουμένων.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Την δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω» με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα, τα οποία δεν απορρέουν από ευθύνη της Υπηρεσίας και η οποία ανάγκη καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 32 § 2 περ. γ΄ και του άρθρου 95 §2α του Ν. 4412/2016.

2. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, τα οποία αφορούν στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), στην Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

3. Την πρόσκληση και διαπραγμάτευση εκτέλεσης του έργου με τις παρακάτω εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, μέσα στα τεχνοοικονομικά, χρονικά και λοιπά δεδομένα του έργου:

- ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

- ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.

- ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

- ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.

- LATERN CONSTRUCTION COMPANY

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.

- Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

- ΕΚΑΤΕΛ Α.Τ.Ε.

- ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

- ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Τ.Ε.

4. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης των προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω, οι οποίοι οφείλουν την ίδια ημέρα κατάθεσης των προσφορών να ολοκληρώσουν τη διαπραγμάτευση με τις προαναφερόμενες εταιρείες, συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

α) ΜΟΣΙΑΛΟΣ Στέργιος Α/Α΄ Ε.Κ. – Μηχ. Μηχανικός, ως Πρόεδρος

β) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Α/Β΄ Ε.Κ. – Μηχ. Μηχανικός

γ) ΚΟΛΑΪΤΗΣ Φίλιππος Π.Υ./Τ.Ε. Μηχανικών

δ) ΜΑΣΠΕΡΟ Αλφόνσο Π.Υ./Τ.Ε.

ε) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Μηχ. Μηχανικός (εκπρόσωπος ΣΑΤΕ), ως μέλη,

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Α) ΙΣΚΟΥ Άννα Π.Υ./Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρος

β) ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ Σοφία Α/Β΄ Ε.Κ. – Πολ. Μηχανικός

γ) ΔΗΜΠΑΛΑ Ελένη Α/Β΄ Ε.Κ. – Τοπ. Μηχανικός

δ) ΤΣΙΚΑΝΚΗΣ Γεώργιος Υ/Β΄ Ε.Κ. – Πολ. Μηχ. Δομ. Έργων

ε) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία Πολ. Μηχανικός (εκπρόσωπος ΣΑΤΕ) , ως μέλη.

4. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί η Αρχιφύλακας ΚΑΡΡΑ Αικατερίνη.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Δημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

 

MARINA NEGROY - GIORGARAS STAVROS ASFALEIES

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΩ

Ο πληρέστερος επαγγελματικός κατάλογος για τo νησί της Κω!

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ